!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arbetsgrupperna

Tills vidare fortsätter de arbetsgrupper som fanns tidigare, även under kommande verksamhetsår 2018-2019, att ansvara för sina områden:

Ekonomigruppen

Denna grupp har det löpande ansvaret att ha kontakt med vår ekonomiska förvaltare, redovisa det ekonomiska resultatet, följa upp avvikelser mot budget samt ta fram underlag för budgetprocessen tillsammans med den ekonomiska förvaltaren. Alla beslut rörande lån, budget m.m. tas alltid av styrelsen.

Medlemmar:

 • Maria Zakrisson
 • Kenneth Östlund

Teknik- och förvaltningsgruppen

Denna grupp ansvarar för den löpande kontakten med våra leverantörer när det gäller skötsel av fastigheten. Gruppen tar även fram förbättringsförslag till styrelsen för att förbättra och effektivisera rutiner kring skötsel av fastigheten.

Medlemmar:

 • Toni Falkenström
 • Ali Javid
 • Kenneth Östlund

Medlems- och informationsgruppen

Denna grupp ansvarar för informationen på vår hemsida samt att besvara e-post, ta fram nyhetsbrev och informationsmaterial till medlemmarna. Gruppen föredrar principiella frågor på styrelsemöten och informerar styrelsen om vilka frågor som behöver lyftas.

Medlemmar:

 • Malin Engstedt
 • Carl Pfeiffer
 • Armando Tafreshi
 • Cecilia Thomér

Avtalsgruppen

Denna grupp har till ansvar att se över de avtal vi har med våra leverantörer och frågor av teknisk karaktär. Gruppen tar fram förslag till omförhandlingar, upphandlingar av befintliga och nya avtal som sedan behandlas av styrelsen.

Medlemmar:

 • Anders Heierson
 • Siamak Sadeghianfar

Samfälligheten

Denna grupp ansvarar för den löpande kontakten med Samfälligheten och att informera om vad som beslutas gällande de gemensamma ytorna kring fastigheten

Medlemmar:

 • Ali Javid
 • Toni Falkenström